Categotry Archives: Informace

0

Technická podpora a jednoduché reportovací nástrojeTechnical support and easy reporting tools

by

Můžete se přihlásit k vaší osobní stránce. Stále přidáváme další údaje o výkonu Vaší
organizace. V současné době jsou k dispozici následující nástroje:

 • TOP 5: ukazuje detail Vašich nejlepších 5 marketérů v první linii, stát, počet lidí v jejich první linii a jazyk.
 • Lokality: ukazuje, kde všude je Vaše organizace rozšířena.
 • Mapa: ukazuje geografické rozšíření celé komunity Join Something New.
 • Komunita: ukazuje výkon deseti Vašich nejlepších marketérů podle jejich lokality.
 • Kalkulačka: ukazuje kvalifikovaný odhad průběhu Vašich budoucích příjmů v závislosti na Vaší marketingové aktivitě.
 • Stažení dat v CSV: soubor vhodný pro načtení například do Excelu Vám umožní efektivně provádět mailing podle jazyků komunikace, lokality a aktivity vašich marketérů. Z důvodu ochrany osobních dat není možné, abyste získali přístup k datům o Vaší druhé a další linii. Komunikujte proto prostřednictvím Vaší první linie.

You can log in to your personal page. We keep adding more details about the performance of your organization. Currently the following tools are available:

 • TOP 5: it shows detail of your 5 most successful marketers in your first level, their language and number of marketers in their first level.
 • Locations: shows where your organization has expanded.
 • Map: shows the geographical expansion of the entire Join Something New community.
 • Community: shows your TOP 10 most active members and their first level, here you can filter by country and then by city.
 • Calculator: shows qualified estimate of your future income based on your marketing activity.
 • Export to CSV: Allows you to export data into MS Excel. Then you can work efficiently with the data about your first level. Due to personal data protection you do not have access to data about your second and further levels. For this reason, communicate only through your first level of marketers.

0

Doporučení k projektu – ke staženíRecommendations for project – for download

by

Návody a nápady, jak co nejlépe tvořit svou organizaci a na projektu profitovat, naleznete v souboru „Doporučení k projektu Join Something New“ (ve formátu .doc).

[dg ids=71]
You can find useful hints and ideas on how to build up your organization and profit from it in the file „Recommendations for Join Something New project“ (filetype .doc).
[dg ids=72]

0

Uvolněné informace o projektuReleased information about the project

by

Už před 8 lety měli autoři projektu vizi, která v době svého vzniku ještě příliš předbíhala dobu. V minulém roce však zjistili, že nadešel čas, aby vizi přetavili do reality. Sestavili projektový team a zajistili financování celého projektu s rozpočtem výrazně převyšujícím částku jednoho milionu USD. Za dobu 18 měsíců se dostali do situace, kdy během dvou měsíců uvolní celý projekt na trh. Projekt přináší naprostý průlom v obchodování velmi frekventovaných služeb, které denně konzumuje značná část celosvětové populace. Pro rozšíření projektu je po vzoru Facebooku využit tzv. komunitní marketing, tady šíření formou známých a přátel, virálně čili formou sociálních sítí. Značná část vygenerovaného obratu bude rozdělena mezi lidi, kteří se zaslouží o celosvětové rozšíření tohoto projektu. Podobnost s Facebookem spočívá v tom, že  nikdy nebude třeba platit za registraci nebo participaci na projektu. Naopak naprosto nový je projekt v tom, že lidé, kteří nemají žádný kapitál, či podnikatelský nápad, mohou i tak plně participovat na této průlomové podnikatelské příležitosti. Jde tedy o něco jako komunitní podnikání.

 

Na konci listopadu 2012 tvůrci přistoupili ke spuštění předstartovní fáze, jejímž účelem je vytvořit síť marketérů po celém světě, kteří budou připraveni na startu v okamžiku spuštění projektu. Do dnešního dne se připojily tisíce lidí z více než 25 zemí. V okamžiku ostrého startu tedy nebude projekt startovat z nuly, ale bude existovat rozsáhlá skupina marketérů, kterým autoři poskytnou celou sadu podpůrných nástrojů a technik pro rozvoj obchodování. Každý se pak rozhodne sám za sebe, v jaké míře a za jakých podmínek projekt podpoří. Lze předpokládat, že v okamžiku spuštění projektu dojde k explozi zájmu o účast na projektu. Jediné, co může člověk reálně ztratit v případě aktivní účasti na předregistrační fázi projektu, je ztráta vlastního úsilí.

 

V současné době se z důvodu nutného nedostatku přesných informací dělí lidé zapojení do projektu na ty, kteří vyčkávají na nové informace, a ty, kteří  si začali aktivně připravovat svojí organizaci spolupracovníků. Tito pak aktivně šíří povědomí o projektu prostřednictvím svého jedinečného NICKU, který si zvolili při registraci. Obě strategie jsou samozřejmě v pořádku. Výhodou je však využít předstartovní fázi k vybudování  vlastní, nejlépe mezinárodní rozsáhlé organizace, jelikož provizní systémy Vás budou odměňovat za marketéry z celé řady linií Vaší vlastní organizace. Nejvíce tak budou profitovat nejen ti, kteří získají maximum nových marketérů ve své první linii, ale i ti, kteří do své organizace přenesou co nejrychleji veškeré získané informace, nové nápady a postupy. Neméně důležitou je otázka motivace.  Kvalifikovaný odhad Vašich budoucích příjmů z této podnikatelské příležitosti, založený na numerickém modelu a expertním úsudku můžete modelovat v kalkulačce, k níž získáte přístup po zapojení Vašeho prvního člověka. Model bere v potaz výši Vaší osobní aktivity a bude zpřesňován tak, jak porostou znalosti tvůrců.Author of the project wrote: 8 years ago I came to my business partner with a bright vision, which was at that time too unbelievable. Last year we realized, that right time has come to make our vision happen. We have assembled the project team, prepared financing with budget highly exceeding 1 mio. USD and started to work hard on our start up project. After 18 months we are standing right before the launch of our project on the market. Our project is a breakthrough in trading of very commonly used service, which is widely consumed by majority of world population on daily basis. We got inspired by facebook, so we decided to spread the project by community marketing, involving gossip, way of mouth, friends, virality and social networks. So one of thinks is very similar with facebook – you will never have to pay a dime to participate on project. On the other hand our project is totally new in that perspective, that you don´t need any initial investment or a great idea to start to participate on this outstanding business opportunity. We are coming with some kind of ‚community business opportunity‘.

At the end of November we initiated pre-launch phase of the project. The goal is to build up the network of marketers worldwide, who will be prepared in starting block at the moment of launch. I am very glad, that thousands of people registered worldwide from 25 different countries so far. At the moment of  launch we wont start from scratch , we will have a wide network of marketers, who will be supported by whole set of tools and techniques to allow them to build up our mutual business opportunity. At that moment everybody will have a chance to decide by him self if and how he will support this project. I think, with the knowledge of whole context, that from the very beginning the project will just explode and a lot of people will be interested to joint the project quickly. The only think you can loose in case of your active participation during pre-launch phase is the loss of your efforts.

At this moment due to necessary lack of exact information people divide them selves into two distinctive groups. One group are those, who wait for exact information about the project to decide whether they join or not.. Second group contains people, who decided to active market the opportunity to build up their own network of partners. The second group share the information and market the opportunity thru their own individual NICK chosen at the moment of registration. Both strategies are absolutely OK. belonging to the second group of active marketers you have an advantage, because you can use pre-launch phase of the project to build up a wide international organization. You will get provisions from many generations of marketers in your organization. The most profitable people wont be only those with the highest amount of marketers in first line, but also those, who will transfer the information quickly into their first line and also share new ideas, and practices. Also only motivated organization can grow rapidly. Our qualified expectation of your future income from this business opportunity, based on numeric model and expert judgment you can model in our calculator. The model takes in consideration the level of your personal activity and it will be tuned up together with our growing knowledge base.“