Monthly Archives: Březen 2013

0

Technická podpora a jednoduché reportovací nástrojeTechnical support and easy reporting tools

by

Můžete se přihlásit k vaší osobní stránce. Stále přidáváme další údaje o výkonu Vaší
organizace. V současné době jsou k dispozici následující nástroje:

 • TOP 5: ukazuje detail Vašich nejlepších 5 marketérů v první linii, stát, počet lidí v jejich první linii a jazyk.
 • Lokality: ukazuje, kde všude je Vaše organizace rozšířena.
 • Mapa: ukazuje geografické rozšíření celé komunity Join Something New.
 • Komunita: ukazuje výkon deseti Vašich nejlepších marketérů podle jejich lokality.
 • Kalkulačka: ukazuje kvalifikovaný odhad průběhu Vašich budoucích příjmů v závislosti na Vaší marketingové aktivitě.
 • Stažení dat v CSV: soubor vhodný pro načtení například do Excelu Vám umožní efektivně provádět mailing podle jazyků komunikace, lokality a aktivity vašich marketérů. Z důvodu ochrany osobních dat není možné, abyste získali přístup k datům o Vaší druhé a další linii. Komunikujte proto prostřednictvím Vaší první linie.

You can log in to your personal page. We keep adding more details about the performance of your organization. Currently the following tools are available:

 • TOP 5: it shows detail of your 5 most successful marketers in your first level, their language and number of marketers in their first level.
 • Locations: shows where your organization has expanded.
 • Map: shows the geographical expansion of the entire Join Something New community.
 • Community: shows your TOP 10 most active members and their first level, here you can filter by country and then by city.
 • Calculator: shows qualified estimate of your future income based on your marketing activity.
 • Export to CSV: Allows you to export data into MS Excel. Then you can work efficiently with the data about your first level. Due to personal data protection you do not have access to data about your second and further levels. For this reason, communicate only through your first level of marketers.

0

Doporučení k projektu – ke staženíRecommendations for project – for download

by

Návody a nápady, jak co nejlépe tvořit svou organizaci a na projektu profitovat, naleznete v souboru „Doporučení k projektu Join Something New“ (ve formátu .doc).

[dg ids=71]
You can find useful hints and ideas on how to build up your organization and profit from it in the file „Recommendations for Join Something New project“ (filetype .doc).
[dg ids=72]

0

Důležité novinky o marketingovém plánuImportant news about the marketing plan

by

Polovina obratu celého projektu bude rozdělena mezi vás – marketéry – jako základ provizního systému. Druhá polovina obratu bude sloužit k zajištění provozu, růstu a zisku společnosti. Provizní systém bude rozdělovat provize do hloubky šesti linií vašich spolupracovníků. Dále vzniknou speciální bonusy, které budou vypláceny úspěšným marketérům až do plné hloubky jejich organizace. Bonusy a marketingový plán pomůže efektivně rozšířit náš produkt – technologickou službu – po celém světě.50% of of turnover generated by project will be paid to you – the marketers – as a base of the reward system. The other 50% will be used to finance the operation, growth and profit of the company. Provision system will reward you your shares down to 6th level of your marketing community. There will be some special bonuses which will be paid to successful marketers from whole depth of their organization. Our marketing plan will be highly motivational and it will help to spread our project around the world.

4

Jak pozvat všechny přátele na FacebookuHow to invite all your friends at once to your event on Facebook

by

Nevíte, jak pozvat na Facebooku na svou událost všechny své přátele najednou? Je to jednoduché!

 1. Instalujte si prohlížeč Mozilla Firefox (pokud ho v počítači nemáte)
 2. Instalujte doplněk Greasemonkey
  https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/greasemonkey/
  Tlačítko „Přidat do aplikace Firefox“
 3. Instalujte skript Facebook: InviteThemAll
  http://userscripts.org/scripts/show/89653
  Tlačítko „Install“ vpravo nahoře

Po přihlášení na FB a stisknutí tlačítka „Pozvěte přátele“ u události máte nahoře v okně s přáteli novou lištu. Tlačítkem „Select“ vpravo vyberete všechny přátele – pak stačí jen pozvánku odeslat.

Věřím, že vám tento malý návod pomůže.

Přeji mnoho úspěchů!

www.joinsomethingnew.czAre you not sure how to invite on Facebook to your event all your friends at once? It’s that simple!

 1. Install the browser Mozilla Firefox (if you do not have it on your computer)
 2. Install addon Greasemonkey
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
  Button „Add to Firefox“
 3. Install script Facebook: InviteThemAll
  http://userscripts.org/scripts/show/89653
  Button „Install“ right up

After logging on FB and press „Invite friends“ at the event page you have at the top of the window with friends new bar. Press „Select“ to select all friends – then just send the invitation.

I hope that this little guide will help.

I wish you a lot of success!

www.joinsomethingnew.eu

0

Jak maximalizovat svůj budoucí ziskWhat to do to maximize your future profit

by

Pokud chcete mít připravené dobré základy pro globální expanzi Vašeho nového podnikání, je třeba se zaměřit na několik činností:

Tvorba první linie: každý člověk, kterého přivedete k této příležitosti, bude nadále patřit do Vaši organizace. Všichni lidé, kteří budou přivedeni Vámi přivedeným marketérem, budou taktéž patřit do Vaší organizace a budou tvořit  Vaši  druhou linii. Tak se tvoří vaše organizace do hloubky bez omezení. Ujistěte se, že při Vaší akviziční kampani propagujete správný link obsahující Váš jedinečný NICK, který jste si zvolili při registraci (www.joinsomethingnew.com/NICK). Pokud chcete registrovat někoho v zahraničí, použijte registrační stránku v jiném jazyce (příklad: www.joinsomethingnew.com/en/NICK, kde „en“ značí angličtinu). Seznam dostupných jazyků se rychle rozšiřuje podle lokalit, kde se naše podnikání šíří. Do konce měsíce ledna bylo jazykově pokryto 95% světové populace.

Koho registrovat: Dopředu opravdu nevíte, kdo bude pro Vaši organizaci tím klíčovým člověkem. Nejlépe se osvědčuje nesoudit lidi dopředu a věnovat jim čas a péči. Dále nepředjímat, kdo je schopný a kdo neschopný. Lidé se v zásadě vyberou sami. Já dávám příležitost každému. Zda se jí chopí, je na něm. Čas investuji do těch, kteří si jej zaslouží, ne do těch, kteří jej vyžadují.  Přesto je možné vysledovat, že jsou skupiny lidí, kteří budou zřejmě v tomto projektu mít výhodu. Jedná se o lidi s dobrým jménem, kteří u ostatních požívají důvěru. Dále o lidi, kteří mají zkušenosti s různými síťovými a MLM strukturami. Ač tento projekt není založen na placení registračních poplatků, má některé rysy podobné s existujícími MLM. Proto mají lidé s podobnými zkušenostmi výhodu. Dále se pak jedná o lidi, kteří mají značné sítě přátel na sociálních sítích a lidi, kteří se vyznají v internetovém marketingu. Dále mezinárodní studenti, kteří studovali v zahraničí s rozsáhlou skupinou mezinárodních přátel a kontaktů. Pokud někoho takového znáte, pokuste se jej získat pro tuto příležitost.

Metody akvizice: každý marketér volí svoji specifickou strategii s ohledem na své možnosti, schopnosti a další okolnosti. Proto si dovolím pár inspirací, které se mi osvědčily. Libovolně je modifikujte dle svého uvážení. Neměli byste však v žádném případě lhát, nebo přibarvovat skutečnost. Vaši marketéři by se pak oprávněně cítili podvedeni. Nejlépe mi funguje jednoduchá strategie: „Pokud chceš, můžeš se přidat k novému podnikatelskému projektu www.joinsomethingnew.com/cs/NICK, pokud tě to zaujme, zaregistruj se, já Ti pošlu bližší informace“. Po úspěšné registraci odešlu novému marketérovi týž den například kopii tohoto emailu. Zdá se, že někdy méně informací funguje lépe než více. S registrací nedůvěřivých lidí, kteří s Vámi hodiny budou diskutovat a polemizovat, raději počkejte na okamžik ostrého spuštění projektu a nebo je prostě neregistrujte.

 • Veřejná událost na Facebooku: vytvořil jsem novou veřejnou událost: http://www.facebook.com/events/126171294216588/, na tuto událost jsem pozval všechny své přátele, kteří mluví daným jazykem. Tato metoda se hodí pro lidi s rozsáhlou skupinou přátel (já jich mám 317). Pokud chcete použít veřejnou událost na Facebooku, nezapomeňte vytvořit svou vlastní, jinak byste propagovali můj registrační NICK a lidé by se registrovali „na mě“. Texty z mé události klidně zkopírujte.
 • Vložení krátkého textu do statusu na Facebooku: funguje dobře, lidé se často ptají na podrobnosti.
 • Placený inzerát na Facebooku:  za několik USD se jako marketéři mohou registrovat i lidé, které vůbec neznáte.
 • Rozeslání SMS: Rozešlete přátelům krátkou SMS s linkem na registrační stránku a výzvou k registraci. Funguje dobře.
 • Osobní kontakt: mluvím s lidmi o tom  že spolupracuji na spuštění nového projektu. Že člověk může investovat pár minut nebo klidně pracovat naplno a že je možné si přivydělat rozumné peníze. Pokud ho to zajímá, ať se zaregistruje a já mu pošlu týž den podrobnější informace.
 • Oslovení přátel v zahraničí: Oslovím napřímo s tím, že jsem si na ně vzpomněl, že rozjíždíme nový business a že by na něm případně mohli participovat. Pokud je to zajímá, ať se zaregistrují a já jim pošlu podrobnější informace. Přátelé v zahraničí jsou cesta, jak rozvinout vaše podnikání v jiné zemi. V této zemi pravděpodobně budete naprosto první nebo mezi prvními.

Sdílení informací: udržujte Vaši první linii informovanou. Například přepošlete tento informační email všem členům vaší první linie a všem, kteří se Vám aktuálně zaregistrují. Detailní přehled o všech členech vaší první linie získáte po vložení PIN na stránce přehledů, v každém informačním emailu o registraci nového marketéra.

Motivace: Svojí první linii můžete motivovat nejlépe tím, že jí jdete příkladem. Samozřejmě můžete dle vlastního uvážení vypsat kvalifikace (odměny za dosažení určitého stanoveného cíle) pro svoji první linii, s tím bych však posečkal do doby, než získáte sami z tohoto projektu reálný příjem a to se technicky může stát teprve po jeho ostrém spuštění. Sdílejte příběhy úspěšných marketérů ve Vaší organizaci nebo jinde. Sdílejte know-how a osvědčené postupy, které vám fungují. Například já sděluji novým lidem, že v případě, že se jim podaří získat cca 500 marketérů v první linii, s vysokou pravděpodobností získají po spuštění projektu značný příjem. A to je pravda.

Vzdělejte sebe a svou první linii: projděte si všechny detaily registračních stránek a administračního rozraní, porozumějte FAQ, prostudujte si tento email, zeptejte se mne na detaily, kterým nerozumíte. Ujistěte se, že vaše první linie umí všechny kroky duplikačního mechanismu, v opačném případě se Vaše organizace nebude virálně rozšiřovat. Pokud nevíte jak dál, ptejte se mne.If you want to have a good foundation for a global expansion of your new business at the moment of launch of the project, you should focus on several activities:

Acquisition of your first line: Every person you register for this opportunity will belong to your organization. Also all the people registered by your marketers will belong to your organization and they will be in your second line of marketers. Make sure, that you use right acquisition link containing your individual NICK, which you choose at the moment of registration (www.joinsomethingnew.com/NICK). If you are interested to register somebody abroad, you can use webpage in a different language (example: www.joinsomethingnew.com/en/NICK, where „en“ means English). The list of languages is expanding quickly accordingly with the areas, where our project is expanding. This month we should cover languages spoken by  95% of world population.

Who should be registered: You never know, who will be the key person in your organization. The best approach is not to judge people in advance and give them time and support. Never judge who will be successful and who not. People mostly choose them selves.  I give the opportunity to everybody and I leave on others to take it or not. I invest my time to those, who are worth of it, not to those, who deserve it.  Nevertheless there are some traits of people who will have an advantage. We look for people self motivated and trustworthy. Also people with experiences in some MLM structures or network marketing structures has some advantage. Yo can also look for people with a developed social networks of friends on Facebook or other social networks. You can also recruit international students with contacts to many friends worldwide. If you know somebody mentioned above, try to recruit them for this opportunity.

Acquisition methods: Every marketer will choose his own specific strategy with respect to his personal abilities and other circumstances. So I will just give you some hints and proven ideas. Modify them as you wish, but you should never lie or exaggerate, otherwise your marketers would feel rightfully deceived.  I have a best experience with easy strategy“ If you want you can join new business opportunity www.joinsomethingnew.com/cs/NICK, if you are interested, register and I will send you more details“. The same day after successful registration I send a copy of this email to the marketer. It seems that sometimes less information is better then more. Maybe do not spend hours trying to persuade a person who is suspicious. Just wait or decide not to register.

 • Public event on Facebook: I have created a public event and invited all my friends on facebook:  http://www.facebook.com/events/213250312146592/ . Within 12 hours I have registered 60 people. This method is suitable for those, who has many friends on Facebook. If you want to use a public event on facebook, please don´t forget to use your own link, otherwise people would register into my organization.
 • Sharing a short text on your facebook status: works well, people often ask for details
 • Paid add on facebook: for 10 dollars I got 20 marketers. All of them were unknown.
 • Sendind SMS: I sent sms to my friends with link and call for registration – works well.
 • Personal contact: I speak with people about the fact, that I cooperate on project and I speak about planed launch at the beginning of March. I speak about part time job or full time business opportunity. Then I suggest registration and offering to send more details.
 • Your friends abroad: I am mostly telling them about new business opportunity coming in March and that I am calling them to offer them the opportunity to participate. If they are interested I offer them registration and then I send them more information. Friends abroad are the way how to expand the opportunity in a foreign country, You will probably be the first or one among the first people in that country

Sharing of information: keep your first like informed. For instance share the information email with your first line and also with all new coming people. Just omit information about my qualification, because this its valid only for you as a member of my first line. Details about activity o your first line you get using your PIN on the page with overview of your organization in every email you get when a new marketer is registered in your first line

Motivation: The best motivation for your first line is you as an example of activity. Of course you can do your own qualification for your first line, but I would suggest till the time you create your own income from this opportunity. This is technically possible in March. You can share a stories of successful marketers in your organization  or elsewhere. Share know-how and best practices. I say to people, that in case they manage to register 500 marketers in first line before March, they will probably gain a remarkable income after a launch. And this is true.

Educate your selves and your first line: go thru all registration pages, admin interface, understand FAQ, Study this email, ask me for anything you don’t understand. Make sure your first line understands all the steps of duplicating mechanism. Otherwise your organization wont grow up virally. if you don’t know how to continue, just ask me.

1 2